Пратки неприфатливи за транспорт

 • Оружје, експлозивни и запаливи материјали

 • Живи животни

 • Растенија

 • Семиња

 • Биолошки материјал

 • Слонова коска и производи од истата

 • Опасни материи предмети кои претставуваат опасност за животот и здравјето на вработените, како и за интегритетот на останатите пратки. Овие пратки се означени со соодветни симболи.

 • Пари и хартии од вредност

 • Порнографски материјали

 • Наркотични и психотропни супстанци

 • Предмети од исклучителна вредност како вредни метали и камења, уметнички дела, антиквитети, злато, сребро и др.

 • Алкохолни пијалоци

 • Накит и часовници

 • Стоки кои подлежат на расипување

 • Тутун и производи од тутун

Само неколку од горенаведените и декларирани производи како забранети, ќе се прифатат за транспорт во системот на УПС, но само врз основа на строго утврдени правила регулирани со склучен договор, под услов испраќачот да ги почитува бараните прописи.