Опасни пратки

Опасни материи

Под “опасни материи” се подразбираат супстанци или производи за кои превозот е забранет или одобрен само под одредени околности со кои се запазуваат прописите од Законот за превоз на опасни материи.

Согласно ова, со цел да не се загрозуваат животот и здравјето на луѓето, животната средина и природата, односно за зачувување на безбедноста на воздушниот сообраќај, овој вид на пратки не е дозволен во авионскиот транспорт.

Опасните материи врз основа на своите карактеристики се делат на неколку класи:

 • Експлозивни материи и предмети
 • Гасови
 • Запаливи течности
 • Запаливи цврсти материи
 • Самозапаливи материи
 • Материи што во допир со вода развиваат запаливи гасови
 • Оксидирачки материи
 • Органски пероксиди
 • Отрови
 • Заразни материи
 • Радиоактивни материи
 • Корозивни ( нагризувачки) материи
 • Други опасни материи и производи